Překlady | Übersetzungen

Nabízím kreativní (tedy ani strojové, ani počítačem podporované) překlady textů z němčiny do češtiny v oborech a tématech, která jsou mi osobně i pracovně blízká:

Soudobé odborné a literární texty (publikace, články, reportáže, rozhovory):

 • aktuální společenská témata,
 • kulturní a sociální antropologie, etnologie,
 • historie a historická antropologie,
 • turismus, cestování, putování, migrace,
 • kultura, literatura, divadlo, film, festivaly,
 • ekologie, udržitelnost, soběstačnost,
 • bioprodukty, vaření, pěstování,
 • zdraví, kosmetika.

Vzdělávání, výchova, pedagogika:

 • raná výchova, práce s dětmi a mládeží,
 • jazykové vzdělávání,
 • občanské vzdělávání, výchova k demokracii,
 • mediální výchova,
 • ekologická výchova,
 • interkulturní vzdělávání a vědomá práce s diverzitou.

Komunikace a (přeshraniční) projekty:

 • koncepty, žádosti,
 • webové stránky,
 • marketingové a propagační materiály,
 • dopisy, e-maily, životopisy.

 


 

Ich biete kreative (d.h. keine machinellen oder computerunterstützten) Übersetzungen der Texte aus dem Deutschen ins Tschechische in den Bereichen, die mir persönlich sowie fachlich naheliegen:

Gegenwärtige Fach-, Sach- und literarische Texte (Publikationen, Artikel, Reportagen, Gespräche):

 • aktuelle gesellschaftliche Themen,
 • Kultur- und Sozialanthropologie, Ethnologie,
 • Geschichte und historische Anthropologie,
 • Tourismus, Reisen, Wandern, Migration,
 • Kultur, Literatur, Theater, Film, Festivals,
 • Ökologie, Umwelschutz, Nachhaltigkeit, Selbstversorgung,
 • Bioprodukte, Kochen, Anbau,
 • Gesundheit, Kosmetik.

Bildung, Erziehung, Pädagogik:

 • frühkindliche Erziehung, Jugendarbeit,
 • Spracherziehung, (Fremd-)Sprachenlernen,
 • politische Bildung, Bildung zur Demokratie,
 • Medienbildung,
 • Umweltbildung,
 • interkulturelles Lernen und diversitätsbewusster Ansatz.

Kommunikation und (grenzüberschreitende) Projekte:

 • Konzepte, Anträge,
 • Webseiten,
 • Werbematerialien,
 • Briefe, E-Mails, Lebensläufe.