O mně | Über mich

@ Alexander Klozar

Od základní školy patřily cizí jazyky spolu s češtinou a dějepisem k mým nejoblíbenějším předmětům, nadšení pro ně mi zůstalo. Nejvíc jsem se věnovala a věnuju němčině, ale umím také anglicky a ovládám základy ruštiny a francouzštiny.

Vystudovala jsem etnologii a učitelství pro střední školy na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Během studia jsem navštěvovala jazykové kurzy na fakultě a v Goethe-Institutu v Praze a pak odjela na půlroční studia do Berlína (Freie Universität). Do města, které je „arm, aber sexy“, jsem se po odevzdání diplomové práce vrátila a zůstala tu dalšího dva a půl roku jako au-pair v česko-německé rodině, navštěvovala kurzy němčiny v jazykové škole Hartnackschule a složila zkoušky na úrovni rodilého mluvčího (úroveň C2), tzv. Kleines Deutsches Sprachdiplom v Goethe-Institutu v Berlíně.

V letech 20132019 jsem pracovala v Koordinačním centru česko-německých výměn mládeže Tandem v Plzni jako koordinátorka přeshraničních vzdělávacích projektů. Součástí mé práce byla mj. každodenní komunikace v němčině, překlady i korektury. Spolu s kolegyněmi jsem se jako redaktorka, autorka i korektorka podílela na vydání česko-německého slovníčku pro předškolní oblast a na 15. vydání úspěšného slovníčku pro mládež Do kapsy.

Mezitím jsem si pořídila živnostenský list a začala překládat na volné noze. Vyšly mi první knižní překlady: More Than Culture – Více než kultura. Diverzita v mezinárodní práci s mládeží a Mami, kdy už konečně umřeš?. Pravidelně si doplňuju překladatelské vzdělání, zúčastnila jsem se překladatelských dílen v rámci festivalu Šrámkova Sobotka a ViceVersa. Vedu překladatelský seminář pro studenty v rámci soutěže Ars Poeticae. Do češtiny překládám titulky k videím z inspirativních přednášek TED a TEDx.


Ich bin gebürtige Tschechin, bin in einer Kleinstadt in Mittelböhmen aufgewachsen. Schon in der Grundschule gehörten Fremdsprachen zusammen mit Tschechisch und Geschichte zu meinen Lieblingsfächern. Am meisten habe ich mich mit Deutsch beschäftigt und beschäftige mich damit seitdem immer noch. Außerdem kann ich auch Englisch und passiv Französisch und Russisch.

Ich habe Ethnologie im Hauptfach und Pädagogik in der Sekundarbildung im Nebenfach im Bachelor- und Master-Programm an der Karls-Universität in Prag absolviert. Dabei habe ich Deutschkurse an der Universität und im Goethe-Institut in Prag besucht und ein Auslandssemester an der Freien Universität in Berlin verbracht. In die Stadt, die „arm, aber sexy“ ist, bin ich nach der Abgabe meiner Diplomarbeit zurückgekehrt und zweieinhalb Jahre als Au-Pair-Mädchen in einer deutsch-tschechischen Familie gearbeitet und gelebt. Dabei habe ich Deutschkurse in der Hartnackschule besucht und sog. Kleines Deutsches Sprachdiplom beim Goethe-Institut in Berlin erworben, das meine Deutschkenntnisse auf dem muttersprachlichen Niveau (C2) bestätigt.

20132019 arbeitete ich als Koordinatorin der grenzübergreifenden Projekte im Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch – Tandem in Pilsen. Auch Übersetzen, Lektorat und Korrektorat gehörten zu meinen üblichen Aufgaben mit dazu, zusammen mit meinen Kolleginnen habe ich ein deutsch-tschechisches Wörterbuch für den Vorschulbereich und die 15. Auflage des erfolgreichen Sprachführers für Jugendliche Do kapsy mitvorbereitet.

Mittlerweile wurde ich als freiberufliche Übersetzerin tätig. Zu meinen ersterscheinenden Bücherübersetzungen gehören More Than Culture – Diversitätsbewusste Bildung in der internationalen Jugendarbeit von A. S. Winkelmann und Mutter, wann stirbst du endlich? von M. Rosenberg. Ich bilde mich als Übersetzerin regelmäßig weiter, indem ich an den Fachseminaren teilnehme, Fachbücher lese usw. Selber begleite ich Übersetzungsseminare für Jugendliche. Ehrenamtlich übertrage ich Untertiteln zu inspirativen TED-Videos ins Tschechische.